Anglie - historie

Anglie - Stonehenge

Dějiny Anglie jsou dějinami jedné ze zemí Spojeného království. Nejstarší obyvatelé Anglie a celé Velké Británie jsou neznámí. Z této doby se nicméně zachovaly památky, jako je Stonehenge, odkazující na tzv. megalitickou kulturu. Historické památky si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Přibližně kolem roku 600 př. n. l. překročily některé keltské kmeny Lamanšský průliv a osídlily Anglii i zbytek Velké Británie. V nadcházející druhé vlně osídlení přišel do dnešní Anglie keltský kmen Britů, ten postupně obsadil většinu území dnešní Anglie a Walesu. V prvním kontaktu s Anglií byl Julius Caesar, když v roce 55 př. n. l. prozkoumával jižní anglické pobřeží. V roce 43 n. l. se tady vylodily římské legie, porazily keltské kmeny a dobyly většinu Anglie. Římané ostrov pojmenovali Britannia. Vybudovali nová města, vojenské osady, tábory a silnice. V severní Anglii byl od pobřeží k pobřeží zbudován Hadriánův val, který měl římskou provincii chránit od kmenů žijících dále na sever. Čilý obchodní ruch znamenal pro Británii období prvního kulturního rozkvětu.V polovině 5. století Římané Anglii opustili.

Od poloviny 5. století, po vyklizení Anglie římským vojskem, začaly Anglii ohrožovat kmeny germánské, a to Anglové, Sasové a Jutové. Jutové se usídlili v jihovýchodní Anglii (Kent), Sasové zabrali Anglii jižní (Sussex, Wessex a Essex), Anglové osídlili severovýchodní část. V nadcházejících staletích vzniklo v Anglii několik menších anglosaských království. Keltský kmen Britů byl germánskými osídlenci zatlačován stále k západu, svou identitu si ale udržel. Podle některých zdrojů byl mezi vládnoucími Brity v tomto období výrazný především jeden z králů, který někdy bývá ztotožňován s bájným králem Artušem. V 9. století Dánové zahájili nájezdy spojené s honbou za kořistí. Toto nebezpečí se podařilo zastavit anglosaskému králi Wessexu, Alfrédu Velikému, ovšem za cenu rozdělení země mezi jeho a dánskou nadvládu. Normanský vévoda Vilém, později zvaný Dobyvatel, se roku 1066 přeplavil z Normandie do Anglie a v bitvě u Hastingsu porazil anglosaská vojska v čele s jejich králem Haroldem. Poté se nechal korunovat anglickým králem (vládl 1066 - 1087). Vilému Dobyvateli se sice nepodařilo získat nadvládu nad celou Británií, zajistil ale pro Normany pevnou mocenskou pozici v Anglii. Vilém Dobyvatel nechal roku 1086 sepsat tzv. Knihu posledního soudu, zaznamenávající veškerý pozemkový majetek, výši placených daní a další skutečnosti. I dnes je tento Vilémův historický záznam nesmírně cenný a je důležitým pramenem vztahujícím se k tomuto období.

První z dynastie Plantagenetů, Jindřich II. Plantagenet (vládl 1154 - 1189), usiloval o rozšíření anglické nadvlády na kontinentě a posiloval svou moc v Irsku. Měl spory s církví, vměšoval se do volby biskupů a arcibiskupů. Přinutil anglické biskupy podepsat tzv. Clarendonskou konstituci, v níž přiznávali králi právo zasahovat do mnoha procesů a práv církve. Anglický král Richard (1189 - 1199), zvaný Lví srdce, se stal známým především jako vůdce křižáků ve Třetí křížové výpravě. Svou zemi zatěžoval neúměrnými daněmi nutnými pro vedení vzdálených válek. V Richardově nepřítomnosti spravoval zemi jeho bratr Jan Bezzemek, který se po jeho smrti stal nakonec králem sám (1199 - 1216). Jeho krutost a až chorobná mstivost vedla ke vzpourám. Byl donucen podepsat dokument Magna charta libertatum (Velká listina svobod, 1215), to zaručilo šlechtě výjimečné postavení a omezilo královy pravomoci. Král pak označil listinu za neplatnou a propuklo povstání. Během vlády krále Eduarda I. ( 1272 - 1307) došlo k rozvoji anglických měst. Významnou pozici získal Parlament (roku 1295), nazývaný nejdříve Velkou radou, jeho počátky se v Anglii kladou už do 2. poloviny 13. století. Je jedním z nejstarších parlamentů vůbec. Mezi jeho prvotní pravomoci patřila částečná kontrola státních financí. Eduard I. zcela ovládl Skotsko, jeho syn, Eduard II. (1307 - 1327), je však opět ztratil. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.

Historie Anglie od Stoleté války po současnost...